dinsdag 3 november 2015

Zorgen over plannen N65

Natuur- en Milieugroep Vught en Stichting Vughts Landschap hebben in een persbericht en in een brief aan het College van Vught hun zorgen geuit over de recente plannen rond de N65:


Vught, 22 oktober 2015

Geacht college,

Naar aanleiding van de onlangs gehouden presentatie van de plannen en alternatieven voor de aanpak van de N65 in Vught vragen wij uw aandacht voor het volgende:
De Natuur en Milieugroep Vught, mede handelend namens de Stichting Vughts Landschap, is zeer bezorgd over een mogelijk te realiseren alternatieve ontsluiting ten westen van Vught. Deze ‘rondweg’ zou met aansluiting op de N65 in plaats moeten komen van de aansluiting Boslaan/Vijverbosweg. Om deze laatste aansluiting ongelijkvloers te maken zouden veel panden moeten worden aangekocht, hetgeen deze variant blijkbaar te duur maakt. De NMV en Vughts Landschap vrezen voor forse aantasting van de natuur ten westen van Vught, vooral het gebied rond de IJzeren Man en de landgoederenzone ten zuiden van N65, in de omgeving van de Hoevensestraat. De NMV herinnert eraan dat in het verleden plannen met betrekking tot woningbouw in dat gebied en de plannen voor een nieuw hotel bij de IJzeren Man met succes zijn tegen gehouden. Nu dreigt opnieuw een forse aantasting van een zeer waardevolle dorpsrand aan de westzijde van Vught. De huidige overgang van bebouwd naar onbebouwd gebied aan deze zijde van Vught vormt een prachtige entree naar het dorp. De NMV vreest eveneens dat deze nieuwe randweg  uitnodigt om verdere bebouwing in westelijke richting mogelijk te maken. Tevens begrijpen wij niet dat dit alternatief, waarin een dure tunnel onder het spoor is voorzien, wezenlijk goedkoper is dan een aansluiting ter plaatse van de Boslaan/Vijverbosweg.
De NMV beseft dat de plannen nog in een vroeg stadium verkeren en heeft begrepen dat er nog veel studie en uitwerking nodig is. Niettemin maakt zij zich zorgen over het feit dat de stuurgroep N65, waar de gemeente deel van uitmaakt, deze variant al als een goed alternatief ziet voor het oplossen van de knoop Boslaan/vijverbosweg.
Graag wil de NMV op zo kort mogelijke termijn met uw college in overleg treden om de hiervoor genoemde ontwikkeling te bespreken en te bezien welke mogelijkheden er zijn om deze forse aantasting van landschapsschoon en natuurwaarden tegen te houden en/of daartoe alternatieven te bedenken.
In afwachting van uw berichten, verblijven wij,

Met vriendelijke groet

Namens de Natuur en Milieugroep Vught en Stichting Vughts Landschap,
Johan Smeulders, voorzitter NMV

Samenwerking Stichting Vughts Landschap en Natuur- en Milieugroep Vught

Sinds 1 september 2015 werken Stichting Vughts Landschap (SVL) en Natuur- en Milieugroep Vught (NMV) nauw samen. Zo brengen beide stichtingen hun standpunten samen uit via de Beleidsgroep van de NMV. En twee leden van het bestuur van de NMV treden toe tot het bestuur van SVL; de voorzitter van SVL is lid van de Beleidsgroep.

woensdag 6 mei 2015

Hotel IJzeren Man

Sinds 3 jaar is er niets meer veranderd aan de situatie rond het geplande hotel aan de IJzeren Man. Het lijkt er op dat het hotel definitief van de baan is. De eigenaar van de grond van het geplande hotel, de heer Geoffry Groenewoud, is onlangs failliet verklaard.